Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

ΠΕΝΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1970 ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Μέσω Facebook (το σύγχρονο "εργαλείο" επικοινωνίας της νεολαίας, των ερωτευμένων, των οικοκυρών, των ανέργων και των συνταξιούχων, που έχει αντικαταστήσει την ενημέρωση μέσω του Τύπου)  η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ ενημέρωσε ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ, ότι της εστάλησαν απο το Υπ. Μεταφορών τα δύο πρώτα ψηφία του (τουλάχιστον) οκταψηφίου αλφαριθμητικού συνδυασμού, που είναι απαραίτητος προκειμένου να επανεκδοθούν ΝΕΑ πιστοποιητικά ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 2 Παρ.1 της νέας Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 570, 25/02/2019, (που αποτελεί μια μορφή και έναν τρόπο "εσωτερικού ελέγχου"). Το άρθρο αυτό αναφέρει τα εξής:

 Άρθρο 2
Βεβαίωση χαρακτηρισμού - Πιστοποιητικό
καταχώρησης οχήματος ιστορικού
ενδιαφέροντος
1. Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται
τα οχήματα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.). 
Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα την Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α., κατά περίπτωση, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν. 
Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα χορηγούν Βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία φέρει μοναδικό 8ψήφιο τουλάχιστον αλφαριθμητικό συνδυασμό, τα δύο πρώτα ψηφία του οποίου αντιστοιχούν στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και χορηγούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 
Η Βεβαίωση αυτή περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

 Χωρίς να υπάρχει ή να χωρεί ουδεμία αμφισβήτηση ως προς την ερμηνεία του ως άνω άρθρου, γίνεται σαφες ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ότι αποκλειστικά και ΜΟΝΟ οι νόμιμοι εκπρόσωποι Δ.Ο.Α. (F.I.A.), Δ.ΟΜ. (F.I.M.) ή Δ.Ο.Π.Α. (F.I.V.A.), δηλαδή η ΕΛΠΑ, η ΑΜΟΤΟΕ και η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ.
  
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Αρθρο 4)
Ο χαρακτηρισμός και η πιστοποίηση όπως αναφέρονται στο Αρθρο 2, ισχύει για τα οχήματα που ΘΑ χαρακτηριστούν ως Ιστορικού ενδιαφέροντας απο την 25η Φεβρουαρίου 2019 και μετά, ενώ για  όσα έχουν ήδη χαρακτηρισθεί (άνω των 15.000 συνολικά σε όλη τη χώρα), στο Άρθρο 4 ορίζονται δύο κατηγορίες: α) Αυτά που έχουν κυκλοφορήσει προ του 1970 (μέχρι 31/12/1969), και β) τα μεταγενέστερα, που έχουν συμπληρώσει 30 έτη και άνω μέχρι σήμερα, δηλαδή απο 1/1/1970 μέχρι και 31/12/1989.
 Όσο για την ασαφή ή λανθασμένη διατύπωση (επειδή αναφέρεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας και όχι το έτος κατασκευής), υποθέτουμε ότι το πρώτο έτος κυκλοφορίας δεν αφορά μόνο την Ελληνική επικράτεια αλλά και του εξωτερικού, και αποδεικνύεται απο την πρώτη άδεια κυκλοφορίας με το VIN του οχήματος, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

Το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. προβλέπει επανεξέταση  των οχημάτων Ιστορικού ενδιαφέροντος ΜΟΝΟ της κατηγορίας β), δηλαδή τα μετά του 1970 (που είναι και τα περισσότερα), απο πενταμελή επιτροπή (που ΘΑ σχηματιστεί), σε ένα διάστημα 10 μηνών (δηλαδή 9, μια και έχει ήδη περάσει  ένας μήνας απο την δημοσίευση της Κ.Υ.Α. στο Φ.Ε.Κ.). Ιδού τι προβλέπεται στο Αρθρο 4 παρ.4 για τα παλαιότερα του 1970 οχήματα:

Άρθρο 4
Διαδικασία επανεξέτασης οχημάτων
χαρακτηρισμένων ως ιστορικού ενδιαφέροντος
4. Οχήματα με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) έως και το 1969, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις, διατηρούν τον σχετικό χαρακτηρισμό. 
Εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης επανεκδίδεται Βεβαίωση χαρακτηρισμού ως ιστορικού ενδιαφέροντος, από το φορέα που τη χορήγησε, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας ενώ ο φορέας της παρ. 2 του άρθρου 2 που έχει χορηγήσει στο όχημα ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα οφείλει να του χορηγήσει Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος με τα στοιχεία
του Παραρτήματος Ι.

Αλλά τι αναφέρει η Παρ. 2 του Άρθρου 2; Ότι ΜΕΤΑ την επανέκδοση βεβαίωσης χαρακτηρισμού ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τις νόμιμες εκπροσώπους Δ.Ο.Α., Δ.Ο.Μ. και Δ.Ο.Π.Α., ο ιδιοκτήτης μπορεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ομοσπονδία ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ οχημάτων της επιλογής του και να πάρει ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα ("πινακίδες ή άλλο πρόσφορο μέσο"), αλλά και πιστοποιητικό καταχώρησης, με τα δύο πρώτα ψηφία να είναι αυτά που αντιστοιχούν στην ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχημάτων. Ιδού και η παρ. 2 του Αρθρου 2:

ΑΡΘΡΟ 2
2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου 2, ο ιδιοκτήτης (κύριος) του οχήματος δύναται να προβεί σε εγγραφή του σε οιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχημάτων της επιλογής του, η
οποία του χορηγεί ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα (πινακίδες ή οιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο) και Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος, το οποίο έχει μοναδικό 8ψήφιο τουλάχιστον αλφαριθμητικό συνδυασμό, τα δύο πρώτα ψηφία του οποίου αντιστοιχούν στην ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχημάτων και χορηγούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σε αυτό το σημείο θα ζητήσουμε την προσοχή του αναγνώστη, γιατί είναι πιθανόν να έχουμε κανει κάποιο σφάλμα στον συλλογισμό μας και στην ερμηνεία των άρθρων της Κ.Υ.Α., και ευχαρίστως θα δεχτούμε διορθώσεις και διευκρινίσεις (γι΄αυτό εξ' άλλου θα υποβάλλουμε και τα ερωτήματα  στο τέλος).

Στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο Ομοσπονδίες Ιστορικών Οχημάτων: Η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ και η Ε.Ο.Ο.Ε. Από τις δύο όμως, ΜΟΝΟ η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ είναι η νόμιμη εκπρόσωπος της Δ.Ο.Π.Α. (F.I.V.A.), άρα μόνο αυτή μπορεί να έχει "τα δύο πρώτα ψηφία" του Υπ. Μεταφορών (άλλα δύο θα έχει η εκπρόσωπος της Δ.Ο.Α., και άλλα δύο η εκπρόσωπος της Δ.Ο.Μ.) και ΜΟΝΟ αυτή (αποκλειστικά) θα μπορεί να προβαίνει σε ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ οχήματος Ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως με σαφήνεια αναφέρουν τα σχετικά άρθρα. Η δε Ε.Ο.Ο.Ε. (δηλαδή η "οιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχηματων επιλογής του ιδιοκτήτη" του Αρθρου 2 παρ. 2),  ΑΦΟΥ γίνει η έκδοση ή η επανέκδοση (για τα προ του 1970) της βεβαίωσης  χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος απο την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, θα μπορεί να εκδίδει "πιστοποιητικό καταχώρησης" του συγκεκριμένου οχήματος στο δυναμικό της, αν την επιλέξει ο ιδιοκτήτης για τους όποιους λόγους.

Οι δύο αυτές λέξεις, "χαρακτηρισμός" και "καταχώρηση", είναι τα κλειδιά κατανόησης της "πρακτικής εφαρμογής" της Κ.Υ.Α. που αποφάσισε το Υπ. Μεταφορών, προκειμένου να διασφαλίσει α) ότι ορίζονται ως επίσημοι φορείς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ οι (εκάστοτε) νόμιμοι/επίσημοι εκπρόσωποι των διεθνών ομοσπονδιών, β) ότι ΟΛΑ τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος θα επανελεγχθούν, γ) ότι τα προ του 1970 οχήματα δεν θα επανελεγχθούν μεν απο την Επιτροπή, αλλά θα αποκτήσουν εκ νέου "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ" υποχρεωτικώς απο τις νόμιμες αρχές του Αρθρου 2 παρ. 1 (Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ., ΕΛΠΑ, ΑΜΟΤΟΕ),  ενώ "ο φορέας της παρ. 2 του Αρθρου 2" (δηλαδή η "οιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία επιλογής του ιδιοκτήτη", άρα η Ε.Ο.Ο.Ε. στην περίπτωσή μας) θα εκδώσει "πιστοποιητικό ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" σύμφωνα με το παράρτημα 1 της Κ.Υ.Α., όπου πρέπει υποχρεωτικώς να αναφέρεται ο φορέας που έκανε τον "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ"! 

Το "πιστοποιητικό καταχώρησης" είναι αυτό που θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, και όχι ο αρχικός χαρακτηρισμός των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, για τον οποίο έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διεθνών ομοσπονδιών. Και μετά απο τα παραπάνω, φαίνεται καθαρά η επιλογή  να περάσουν όλες οι αρμοδιότητες (και οι ευθύνες) στους ΤΡΕΙΣ ως άνω "νόμιμους εκπροσώπους", αλλά να υπάρξει χώρος και τρόπος για την συνεχεια και την επιβίωση της  Ε.Ο.Ο.Ε. σήμερα, αλλά και όποιων νέων Ομοσπονδιών Λεσχών Ιστορικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδρυθούν στο μέλλον

Επίσης, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει (ακούσια ή εκούσια, αλλά θα στοιχηματίζαμε στο δεύτερο) μέριμνα για το θέμα της ΑΜΟΤΟΕ και της ΜΟΤΟΕ. Η δεύτερη, η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, είναι αυτή που ασχολείται με την "καθημερινή, οδική, χρηστική" εκφραση των δύο τροχών, προηγήθηκε της πρώτης, και έχει "τμήμα ιστορικής μοτοσυκλέτας" (αν και μάλλον ανενεργό μέχρι σήμερα). Η πρώτη, η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, δημιουργήθηκε απο την ΜΟΤΟΕ σαν το "αγωνιστικό σκέλος" της, έχει κοινό Προεδρείο αλλά διαφορετική νομική υπόσταση, και  είναι αναγνωρισμένη απο την Γ.Γ.Α., αλλά και απο την Κ.Υ.Α. για τα Οχήματα Ιστορικού ενδιαφέροντος, σαν η νόμιμη εκπρόσωπος της Δ.Ο.Μ. (F.I.M.) στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα της Κ.Υ.Α. που αναλύσαμε, η ΑΜΟΤΟΕ θα προβαίνει στον αρχικό ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ των παλαιών μοτοσυκλετών σαν οχημάτων Ιστορικού ενδιαφέροντος, και κατόπιν η ΜΟΤΟΕ θα χορηγεί την βεβαίωση ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ καθώς και τα "ενάριθμα γνωρίσματα" (πινακίδες η άλλο πρόσφορο μέσο), με τις βεβαιώσεις να ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια (υποθέτουμε με κάποιο κόστος, κάτι που όφειλε να προσδιορίσει η Κ.Υ.Α. για όλους, ως προς το ανώτατο μέγεθος τουλάχιστον).

Ακόμα, και η ΟΜΑΕ σαν Ομοσπονδία θεωρείται ότι έχει άμεση σχέση με τα Ιστορικά οχήματα, λόγω της εξουσιοδότησης της FIA για αγωνες sporting και rally regularity. Αρα, κάποιο όχημα με ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ως Ιστορικου ενδιαφέροντος απο την ΕΛΠΑ ή την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ π.χ., θα μπορεί (σύμφωνα με τα άρθρα της Κ.Υ.Α.) να καταχωρείται και να παίρνει "ενάριθμο γνώρισμα" απο την ΟΜΑΕ (ΑΝ η Αθλητική μας Ομοσπονδία επιλέξει να  ασχοληθεί).

Επειδή μέχρι σήμερα οι βασικοί φορείς έκδοσης Ιστορικών πινακίδων, που είναι η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, η ΕΟΟΕ και η ΕΛΠΑ, δεν έχουν ανακοινώσει τον ΑΚΡΙΒΗ αριθμό των Ιστορικών πινακίδων που έχουν εκδώσει, είμαστε αναγκασμένοι να αναφέρουμε τα "κατά προσέγγιση" νούμερα που έχουμε ακούσει απο εκπροσώπους των ομοσπονδιών, τα οποία αναφέρουν ένα σύνολο 15.000 πινακίδων, εκ των οποίων η Ε.Ο.Ο.Ε. έχει εκδώσει περί τις 4.500 (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: Κατά προσέγγιση, και σύμφωνα με προφορικές δηλώσεις, και με χαρά θα αναρτήσουμε τα στοιχεία που θα μας στείλουν οι υπεύθυνοι).

Ενα τέτοιο νούμερο, φυσικά δεν μπορεί να αγνοηθεί απο την Πολιτεία, γι' αυτό και η Κ.Υ.Α. προβλέπει τον τρόπο επιβίωσης και οικονομικής συντήρησης της Ε.Ο.Ο.Ε. (όπως και όλων των Ομοσπονδιών, με τις διετείς ανανεώσεις, που παίζουν τον ρόλο ενός ιδιότυπου "ιστορικού διοικητικού ΚΤΕΟ!"), αφού όμως πρώτα οι ενδιαφερόμενοι  ιδιοκτήτες πάρουν την έγκριση (δηλαδή τον αρχικό ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ) και τα δύο ψηφία του οκταψήφιου αλφαριθμητικού συνδυασμού του οχήματός τους, απο την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, ή την ΕΛΠΑ, ή την ΑΜΟΤΟΕ. 
Το ίδιο ισχύει ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1970 οχήματα με πινακίδες Ε.Ο.Ο.Ε.: Σύμφωνα με το Αρθρο 4, εντός δύο μηνών από την 25η 2/2019, πρέπει να ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ από την νόμιμη εκπρόσωπο της διεθνούς ομοσπονδίας (Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ), και κατόπιν να εκδώσει η Ε.Ο.Ο.Ε. την δική της βεβαίωση καταχώρησης.

 Με το σκεπτικό ότι ήδη η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ σαν επίσημος εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας εκδίδει  κάρτες FIVA για τα Ιστορικά οχήματα της Ε.Ο.Ο.Ε. (εννοείται, των λεσχών-μελών της), η Κ.Υ.Α τώρα "υποχρεώνει" με αποτελεσματικό τρόπο την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ να διενεργήσει "μόνη της" "ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ",  άρα μιάς μορφής "επανέλεγχο" όλων των οχημάτων προ του 1970 που έχει εγγεγραμμένα στο δυναμικό της η Ε.Ο.Ο.Ε., έχοντας έτσι την πλήρη ευθύνη γι' αυτά, όπως φυσικά και γι' αυτά των δικών της Λεσχών-μελών. Και αυτό, πάντα για του προ του 1970 οχήματα, πρέπει να γινει το συντομότερο δυνατόν, αφού στις 25 Απριλίου λήγει το δίμηνο από την δημοσίευσή της Κ.Υ.Α., και θεωρητικά αρχίζει να ισχύει η απαγόρευση (και τα πρόστιμα).

Οσο για όλα τα  Ιστορικά οχήματα μετά το 1970, που είναι όπως όλοι γνωρίζουν τα περισσότερα (και αυτά ανάμεσα στα οποία μπορεί να υπάρξουν "αρνητικές εξαιρέσεις", για να το θέσουμε κομψά!), η ευθύνη για την "νομιμότητά" τους περνά εξ΄ολοκλήρου στην πενταμελή Επιτροπή που ορίζει η Κ.Υ.Α., ένα θέμα δύσκολο και νεφελώδες, πρώτον γιατί δεν έχει προσδιοριστεί σωστά ο χρόνος και ο τόπος των ελέγχων, και δεύτερον γιατί είναι άγνωστος ο τρόπος αυτου του επανελέγχου. Μόνο "χαρτιά"  και φωτογραφίες (διοικητικός έλεγχος), ή "ζωντανά" στο όχημα (έλεγχος αυθεντικότητας); Ας ελπίσουμε, για λόγους διατήρησης των ιστορικών οχημάτων, οι έλεγχοι να παραμείνουν σε αυτό το πνεύμα, ώστε  να διασωθούν όσα ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΑ οχήματα δεν έχουν πλήρη στοιχεία ταξινόμησης.
Και τώρα, κλείνοντας, τα ερωτήματά μας:

1. ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΠΑ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΟΤΟΕ, Ή ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ;

2. Η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΛΗΡΕΙΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ" ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1970 ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Ο.Ε), Ή ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ;

3. Η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ. Η ΕΛΠΑ ΚΑΙ Η ΑΜΟΤΟΕ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ;

4. Η ΟΜΑΕ, ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ (ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Ή ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΠΑ ΩΣ (ΜΟΝΑΔΙΚΟ) ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ F.I.A. ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ;

5. ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ  "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ" ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, ΕΛΠΑ, ΑΜΟΤΟΕ, ΜΟΤΟΕ, ΕΟΟΕ), ΕΧΟΥΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ("ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ"-"ΔΩΡΟΥ" ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ);

Υ.Γ.: Τα πιο πάνω ισχύουν για τα οχήματα με Ιστορικές πινακίδες. Τα ιστορικά αυτοκίνητα με Κρατικές πινακίδες, εφ' όσον έχουν εκδώσει κάρτα FIVA, υποχρεούνται σε επανέλεγχο από την πενταμελή επιτροπή αν είναι μοντέλα μετά το 1970, και μέχρι τότε ΔΕΝ μπορούν να πάρουν τον οκταψήφιο συνδυασμό. Αρα, μπορούν φυσικά να κυκλοφορούν, αλλά ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος σε εκδηλώσεις Ιστορικών!!!
Αν είναι προ του 1970, τότε απαιτείται η έκδοση νέων πιστοποιητικών χαρακτηρισμού και καταχώρησης για να πάρουν τον οκταψήφιο αλφαριθμητικό συνδυασμό, και φυσικά μπορούν να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, είτε με Ιστορικές είτε με κρατικές πινακίδες.

6 σχόλια:

 1. Καλησπέρα,
  όσα έχω πληροφορηθεί για τα ερωτήματα:
  1. Η ΕΛΠΑ δεν τα ζήτησε και δεν τα έχει πάρει μέχρι στιγμής.
  2. Για τα δικά της ήδη άρχισε την διαδικασία να προλάβουν την εκδήλωση στην Άνδρο.
  3. Η ΕΟ ΦΙΛΠΑ το έχει κάνει
  4. Υποθέτω πως ναι προσβλέποντας σε έσοδα όπως έκανε στα sporting historic.
  5. Το κόστος ανανέωσης ΔΕΝ είναι δώρο της Πολιτείας. Η πληροφόρηση μου και η αίσθηση μου(ίσως και τα δύο είναι λάθος) είναι ότι Ζητήθηκε από ¨κάποια¨Ομοσπονδία,και ας το διαψεύδουν,το γνώριζαν από τον φεβ 2018,το πήραν στα χέρια τους ΔΕΚ.2018, και δεν πολέμησαν να το ανατρέψουν,για να ζήσουν οι Ομοσπονδίες σε αντιστάθμισμα της απώλειας των πινακίδων. Είπαν ναι σε όλα πλην της 5μελούς.
  5.Θα μου προκαλέσει εντύπωση αν συμφωνήσουν στο ίδιο κοστολόγιο.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, αλλά τα ερωτήματα έγιναν δημόσια για να πάρουν δημόσια και επίσημη απάντηση απο τους φορείς. Οι "πληροφορίες" δεν έχουν αξία αν δεν είναι επίσημες και επώνυμες (απο εκπροσώπους των φορέων). Για την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ είναι γνωστό ότι έχουν ληφθεί τα δύο ψηφία, αφού το ανακοίωνσε η ίδια. Και πάλι όμως, αφορούν ένα μικρό ποσοστό οχημάτων, τα προ του 1970 με ιστορικές ή κρατικές πινακιδες. Δεν μπορούνν να ¨σταθούν" εκδηλώσεις μόνο με αυτά. Οσο για το "5", το χαρακτηρίσαμε και ως "κεφαλικό φόρο". Το ότι η πολιτεία το έκανε "δώρο" δεν σημαίνει ότι το σκεέφτηκαν μόνοι τους στο Υπ Μετ. αλλά ότι το "διαπραγματεύθηκαν". ΜόΝο που οι "κρατικές ιστορικές πινακίδες" εΊναι μια γενική κουβΈντα που δεν οδηγεί κάπου. Πρέπει να γΊνει σαφΈς το πόσο θα κοστίζουν, ποιοί θα τις χορηγούν και αν θα δίνουν και κάποια άλλα δικαιώματα κυκλοφορίας ή αν θα είναι στα πλαίσια των αυστηρών περιορισμών της Κ.Υ.Α. Επειδή όμως οι κρατικές πινακίδες όταν και αν εκδοθούν εννοείται ότι θα έχουν το ίδιο κόστος όποιος φορέας κι αν τις χορηγεί, θεωρούμε ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να μπει και ένα πλαφόν στο κόστος της διετούς ανανέωσης της καταχώρησης. Αφού το Κράτος αποφασισε με την Κ.Υ.Α. να ρυθμίσει απολύτως και με αυστηρότητα τα της κυκλοφορίας των Ιστορικών οχημάτων, θα πρέπει να φροντίσει και να "προστατεύσει" τους ιδιοκτήτες τους απο την "πελατειακή" αντιμετώπιση.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ για την απάντηση σας.Η ΕΟ ΦΙΛΠΑ δεν έχει ανακοινώσει τίποτα πάρα μόνο η ΦΙΛΠΑ. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν μπορούν να σταθούν εκδηλώσεις με τα προ του 1970, που τα περισσότερα IO έχουν πινακίδες ΕΟ ΦΙΛΠΑ. Με αυτή την κυβέρνηση που θα φύγει το αργότερο Οκτώβριο, δεν νομίζω να έχει ολοκληρώσει η 5μελής αλλά ούτε και να δώσουν άλλα δικαιώματα κυκλοφορίας.Ο σκοπός τους ήταν να μην κυκλοφοράμε καθημερινές και ελάχιστα για χλμ συντήρησης, εξαιρουμένων των εκδηλώσεων.

   Διαγραφή
 2. Μεγαλη η πιτα,δυσκολη η μοιρασια,πολυ κονομα απο ατομα που δηλωνουν εθελοντες.κανενας σεβασμος στο ιστορικο αυτοκινητο και στον πολιτισμο.τα παντα για το χρημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. To εκπληκτικό είναι ότι η ΕΛΠΑ δεν έχει μέχρι τωρα απαντήσει "επίσημα" στο βασικότατο ερώτημά μας, αν δηλαδή έχει ζητήσει και λάβει τα δύο πρώτα ψηφία (που της αντιστοιχούν), ώστε τουλάχιστον τα προ του 1970 οχήματα με πινακίδες της (Ι.Ο.) να μπορέσουν να είναι νομιμα σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., και να μην "κλειδωθούν" όπως όλα τα μετά του 1970. Και βέβαια το θέμα δεν είναι η απάντηση σε εμάς, αλλά προς όλους όσοι έχουν εκδώσει πινακίδες ΕΛΠΑ (το αυτό ισχύει και για τις άλλες ερωτήσεις μας, και μακάρι να γίνει κάτι πάνω στα θέματα που θίγουμε, και ας μην πάρουμε ποτέ απάντηση!)

   Διαγραφή
 3. Καλημέρα σας κύριοι,
  Ως ιδιοκτήτης παλαιού οχήματος (ενός και ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ, της παλιάς αλλά καλοσυντηρημένης μοτοσυκλέττας μου, δηλαδή)που δεν έχω ΚΑΜΜΙΑ απολύτως εμπλοκή με Ομοσπονδίες, εκπροσώπους, Εθελοντές, Ορισμούς "ιστορικών" κ.λ.π., πράγματα τα οποία ούτε γνωρίζω και ΟΥΤΕ ΘΕΛΩ να γνωρίσω ή να εμπλακώ μαζί τους, έχω μερικές στοιχειώδεις απορίες, και θα ήταν μεγάλη καλοσύνη σας αν μπορούσατε να μου τις απαντήσετε.
  1. Επιβάλλεται να κυκλοφορώ το όχημά μου μιά στο τόσο, ας πούμε μια φορά το μήνα, για προφανείς λόγους. Αφού έχω καταθέσει τις πινακίδες στην Εφορία εδώ και χρόνια και δεν έχω άλλες, μπορώ να το κάνω ΝΟΜΙΜΑ με μια στοιχειώδη ασφάλιση για την κακιά ώρα; Αναφέρομαι για αύριο - μεθαύριο, όχι για μετά από 3-4 χρόνια....
  2. Αν ακολουθήσω αυτή την ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ διαδικασία που περιγράφεται στην ΚΥΑ, θα πρέπει να πληρώνω ΣΥΝΕΧΩΣ κάποιους για αυτήν την μοναδική μέρα του μήνα που θα κάνω τη βόλτα συντήρησης;; Και πόσο θα πρέπει να πληρώνω;;
  3. Θα πρέπει επιπλέον να έχω το όχημα ασφαλισμένο, με ποιούς όρους και ποιό κόστος;;
  Τελικώς μήπως θα ήταν καλύτερα να το βγάζω μια βολτίτσα στη γειτονιά κάθε μήνα, νύχτα, με κανα-δυο φίλους με μηχανάκια για τσιλιαδόρους ΚΑΙ ΟΤΙ ΗΘΕΛΕ ΑΣ ΓΙΝΕΙ;;;
  Και μετά μας λένε ότι είμαστε "απείθαρχοι" και "παραβατικοί"....
  Σας Ευχαριστώ,
  Παναγιώτης Πέττας
  Αγία Παρασκευή

  ΑπάντησηΔιαγραφή