Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

ΣΙΣΑ GRAND PRIX 24 LAP, 24/11/2012: ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ


ΕΚΤΑΚΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο αγώνας  «ΣΙΣΑ Grand Prix 24 Lap 2012» θα διεξαχθεί την Κυριακή 25/11/2012 αντί της προγραµµατισµένης  ηµεροµηνίας (24/11) λόγω τεχνικού κωλύµατος µε το Αυτοκινητοδρόµιο Μεγάρων. 
Επίσης η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να προβεί στις παρακάτω αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης: 
1) Στην κατηγορία Regularity θα συµµετέχουν µεµονωµένοι οδηγοί αντί για οµάδες και το κόστος συµµετοχής µειώνεται για ταµειακώς ενήµερα µέλη ΣΙΣΑ στα € 70 ανά αυτοκίνητο & για µη µέλη στα € 80 ανά αυτοκίνητο
2) Στην κατηγορία Super Sport θα συµµετέχουν κατόπιν επιλογής των αγωνιζοµένων ταυτόχρονα είτε 2 οµάδες των 3 αυτοκινήτων ή 1 οµάδα των 4 αυτοκινήτων.

Περιγραφή της εκδήλωσης
∆εκτά αυτοκίνητα: 
• Ιστορικά αυτοκίνητα κατηγοριών FIVA “E”, “F” & “G” κατασκευής έως 31/12/1984 
• Αυτοκίνητα κατηγορίας FIVA Potentially Historic κατασκευής έως το 31/12/1992 (κατ.“GT”) 
• Σπορ αυτοκίνητα συλλεκτικού ενδιαφέροντος λεσχών (κατηγορία Club Sport) 
• ∆εν θα γίνουν δεκτά αυτοκίνητα ανοιχτού τύπου εκτός αν αυτά φέρουν κλωβό ή τοξύλιο ασφαλείας
• Υπάρχει δυνατότητα επιλογής κατηγορίας “Regularity” για µεµονωµένους οδηγούς και κατηγορίας “Super Sport” για οµάδες. 

Κατηγορία “Regularity”: 
• Θα αγωνίζονται µεµονωµένοι οδηγοί σε οµοειδείς κλάσεις. 
• Μέγιστος ταυτόχρονος επιτρεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων είναι τα 12 αυτοκίνητα. 
• Η εκκίνηση θα δίνεται µε τους οδηγούς παρατεταγµένους απέναντι από το αυτοκίνητο, τύπου Λε Μαν
• Το κάθε αυτοκίνητο θα πρέπει να συµπληρώσει υποχρεωτικά οκτώ γύρους, αλλιώς θα θεωρείται ότι
δεν τερµάτισε. 
• Ο 1ος γύρος θα είναι αναγνωριστικός, ο 2ος γύρος χρονοµετρηµένος και θα καθορίζει τον ιδανικό
χρόνο για τους επόµενους 6 γύρους. Η απόκλιση των γύρων 3 έως 8 από τον ιδανικό χρόνο θα
επιφέρει βαθµούς ποινής. Νικητής θα είναι ο οδηγός µε τους συνολικά λιγότερους βαθµούς ποινής
• Η µέση ωριαία ταχύτητα δεν θα υπερβαίνει τα 80 χλµ/ώρα (Αρθρο 2.2.1 του Κώδικα Εκδηλώσεων 2005 της FIVA) αλλά δεν θα πρέπει να είναι κατώτερη των 49 χλµ/ώρα. Κόστος συµµετοχής για µέλη ΣΙΣΑ ταµ.ενήµερα: € 70/αυτοκίνητο – µη µέλη € 80/αυτοκίνητο.

Κατηγορία “Super Sport”: 
• Θα αγωνίζονται κατόπιν επιλογής των συµµετεχόντων ταυτόχρονα είτε 2 οµάδες των 3 αυτοκινήτων
ή 1 οµάδα των 4 αυτοκινήτων. Στην 1 η περίπτωση οι οµάδες θα έχουν δικαίωµα επιλογής της έτερης
φίλης οµάδας, αρκεί να ενηµερώσουν εγκαίρως την Οργανωτική Επιτροπή. Στη δεύτερη περίπτωση
θα προσµετρούν στη βαθµολογία της οµάδας µόνον οι 3 καλύτεροι οδηγοί της οµάδας. 
• Η εκκίνηση θα δίνεται µε τους οδηγούς παρατεταγµένους απέναντι από το αυτοκίνητο, τύπου Λε Μαν   Σ.Ι.Σ.Α. 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΠΟΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Λεωφ. Βουλιαγµένης 258 & Αντιόπης 2
173 43 Αθήνα         
Τηλ 210 97.04.457  Fax 210 97.66.404
www.sisa.gr  e-mail: info@sisa.gr
ΜΕΛΟΣ ΕΟ.ΦΙΛΠΑ

• Η κάθε οµάδα πρέπει να συµπληρώσει συνολικά 24 γύρους κάθε αυτοκίνητο υποχρεωτικά οκτώ γύρους. Σε περίπτωση βλάβης εγκατάλειψης ενός αυτοκινήτου τότε θα του δίνεται ο χρόνος του έτερου αργότερου µέλους της οµάδας που τερµάτισε, προσαυξηµένος κατά 25% 
• Νικητής θα είναι η οµάδα µε τη συνολικά µικρότερη απόκλιση από τον ιδανικό χρόνο
• Η µέση ωριαία ταχύτητα δεν θα υπερβαίνει τα 80 χλµ/ώρα (Αρθρο 2.2.1 του Κ.Ε. 2005 της FIVA) 
Κόστος συµµετοχής για µέλη ΣΙΣΑ ταµ.ενήµερα: € 90/αυτοκίνητο – µη µέλη € 100/αυτοκίνητο

Πρόγραµµα του αγώνα: 
09:00 Υποχρεωτική ενηµέρωση οµάδων 1ου σκέλους και αναγνώριση πίστας
09:30  Εκκίνηση αγώνα (1ο σκέλος κατηγορίας Super Sport) 
12:00 Αγώνας κατηγορίας Regularity 
12:45 Υποχρεωτική ενηµέρωση οµάδων 2ου σκέλους και αναγνώριση πίστας
13:00  Εκκίνηση 2ου σκέλους κατηγορίας Super Sport 
16:00  Πέρας του αγώνα
16:30  Έκδοση αποτελεσµάτων
17:00  Απονοµή κυπέλλων
  Η χρονοµέτρηση θα γίνει από την Iron Team και θα υπάρχει on line έκδοση αποτελεσµάτων.  
  Η τελική µορφή του αγώνα και των κατηγοριών αποτυπώνεται στον Ειδικό Κανονισµό και στα
παραρτήµατα του. 
  Συµµετοχές θα γίνονται δεκτές µέχρι τη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου & ώρα 21:00 στα γραφεία του ΣΙΣΑ, 
Αντιόπης 2 (Αγ. ∆ηµήτριος). Πληροφορίες 210 97 04 457 (∆ευτ. 19:00-21:30 & Πεµ. 19:00-20:30). 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΙΣΑ 

Για τη Δήλωση Συμμετοχής στην κατηγορία Super Sport, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.
Για την Δήλωση Συμμετοχής στην κατηγορία Regularity, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου