Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

ΣΙΣΑ GRAND PRIX 24 LAP 2012 (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)


  Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων διοργανώνει, το Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2012 στο αυτοκινητοδρόµιο Μεγάρων τον αγώνα «ΣΙΣΑ Grand Prix 24 Lap 2012». 
∆εκτά αυτοκίνητα: 
• Ιστορικά αυτοκίνητα κατηγοριών FIVA “E”, “F” & “G” κατασκευής έως 31/12/1984 
• Αυτοκίνητα κατηγορίας FIVA Potentially Historic κατασκευής έως το 31/12/1992 (κατ.“GT”) 
• Σπορ αυτοκίνητα συλλεκτικού ενδιαφέροντος λεσχών (κατηγορία Club Sport) 
• ∆εν θα γίνουν δεκτά αυτοκίνητα ανοιχτού τύπου εκτός αν αυτά φέρουν κλωβό ή τοξύλιο ασφαλείας
• Οι οµάδες θα χωριστούν σε κατηγορίες ανταγωνισµού “Regularity” και “Super Sport” 
Κατηγορία Regularity: 
• Θα αγωνίζονται ταυτόχρονα έως 4 οµάδες των 3 αυτοκινήτων και θα επιβαίνουν µόνον οδηγοί
• Η εκκίνηση θα δίνεται µε τους οδηγούς παρατεταγµένους απέναντι από το αυτοκίνητο, τύπου Λε Μαν
• Η κάθε οµάδα πρέπει να συµπληρώσει συνολικά 24 γύρους & κάθε αυτοκίνητο υποχρεωτικά οκτώ
γύρους. Σε περίπτωση βλάβης & εγκατάλειψης ενός αυτοκινήτου τότε θα του δίνεται ο χρόνος του
έτερου αργότερου µέλους της οµάδας που τερµάτισε, προσαυξηµένος κατά 25% 
• Ο 1ος γύρος θα είναι αναγνωριστικός, ο 2ος γύρος χρονοµετρηµένος και θα καθορίζει τον ιδανικό
χρόνο για τους επόµενους 6 γύρους. Η απόκλιση των γύρων 3 έως 8 από τον ιδανικό χρόνο θα
επιφέρει βαθµούς ποινής. Νικητής θα είναι η οµάδα µε τους συνολικά λιγότερους βαθµούς ποινής
• Η µέση ωριαία ταχύτητα δεν θα υπερβαίνει τα 80 χλµ/ώρα (Αρθρο 2.2.1 του Κώδικα Εκδηλώσεων
2005 της FIVA) αλλά δεν θα πρέπει να είναι κατώτερη των 49 χλµ/ώρα
Κατηγορία Super Sport: 
• Θα αγωνίζονται ταυτόχρονα έως 2 οµάδες των 3 αυτοκινήτων
• Η εκκίνηση θα δίνεται µε τους οδηγούς παρατεταγµένους απέναντι από το αυτοκίνητο, τύπου Λε Μαν
• Η κάθε οµάδα πρέπει να συµπληρώσει συνολικά 24 γύρους & κάθε αυτοκίνητο υποχρεωτικά οκτώ
γύρους. Σε περίπτωση βλάβης & εγκατάλειψης ενός αυτοκινήτου τότε θα του δίνεται ο χρόνος του
έτερου αργότερου µέλους της οµάδας που τερµάτισε, προσαυξηµένος κατά 25% 
• Νικητής θα είναι η οµάδα µε τη συνολικά µικρότερη απόκλιση από τον ιδανικό χρόνο
• Η µέση ωριαία ταχύτητα δεν θα υπερβαίνει τα 80 χλµ/ώρα (Αρθρο 2.2.1 του Κ.Ε. 2005 της FIVA) 
Πρόγραµµα του αγώνα: 
09:30 Υποχρεωτική ενηµέρωση οµάδων 1ου σκέλους και αναγνώριση πίστας
10:00  Εκκίνηση αγώνα (1ο σκέλος) 
12:30 Υποχρεωτική ενηµέρωση οµάδων 2ου σκέλους και αναγνώριση πίστας
13:00  Εκκίνηση 2ου σκέλους
16:00  Έκδοση αποτελεσµάτων
17:00  Απονοµή κυπέλλων
Η χρονοµέτρηση θα γίνει από την Iron Team και θα υπάρχει on line έκδοση αποτελεσµάτων.  
Η τελική µορφή του αγώνα και των κατηγοριών αποτυπώνεται στον Ειδικό Κανονισµό. 
Κόστος συµµετοχής για µέλη ΣΙΣΑ ταµ.ενήµερα: € 90/αυτοκίνητο – µη µέλη € 100/αυτοκίνητο
Συµµετοχές θα γίνονται δεκτές µέχρι τη ∆ευτέρα 19 Νοεµβίου & ώρα 21:00 στα γραφεία του ΣΙΣΑ, 
Αντιόπης 2 (Αγ. ∆ηµήτριος). Πληροφορίες 210 97 04 457 (∆ευτ. 19:00-21:30 & Πεµ. 19:00-20:30). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου