Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ Κ.Υ.Α.: ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ
Δυστυχώς, οι προεκλογικές υποσχέσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για μια διαφορετική και πιο ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ (και όχι "φιλική") πολιτική απέναντι στην υπόθεση του Ιστορικού Οχήματος, απεδείχθησαν "Μαυρογιαλούρικες", και αυτός είναι ο ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΟΣ χαρακτηρισμός που θα μπορούσαμε να δώσουμε (και όχι μόνο εμείς), διαβάζοντας την "διευκρινιστική εγκύκλιο" του υφυπουργού Ι. Κεφαλογιάννη σχετικά με την κυκλοφορία των Ιστορικών οχημάτων.
Η εγκύκλιος αυτή (της 24ης Σεπτεμβρίου), και τυπικά αλλά και ουσιαστικά ΥΙΟΘΕΤΕΙ 100% ΤΗΝ Κ.Υ.Α. του πρώην υπουργού Σπίρτζη  απο τις 25 Φεβρουαρίου του 2019, κι έτσι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στο θέμα του Ιστορικού Οχήματος, αφού συνεχίζει να ισχύει η Κ.Υ.Α. και ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ για μελλοντική κατάργηση ή αλλαγή της.

Ή μάλλον, υπάρχει μια διαφορά: Ο ΣΥΡΙΖΑ απροκάλυπτα μίλησε για ΤΑΞΙΚΗ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ, στα πλαίσια της οποίας αποκεφάλισε και κατέστρεψε πολλούς ανθρώπους και περιουσίες (τα κλασσικά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και θυσιάστηκαν στον φλογερό σκοπό του Κολονακιώτικου "ΤΣΕΟ" βλαχοσοσιαλισμού!), ενώ η Νέα Δημοκρατία ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ τους φίλους και ιδιοκτήτες των Ιστορικών Οχημάτων, μιλώντας προεκλογικά για ΑΜΕΣΗ κατάργηση της Κ.Υ.Α.!!!
Συμπέρασμα: Πιάσε τον έναν και βάρα τον άλλον!

Μπράβο κ. Ι. Κεφαλογιάννη: Αξιος συνεχιστής της πολιτικής του Συριζα!

Ευχαριστούμε κ. Κ. Καραμανλή: Θα θυμόμαστε τις υποσχέσεις σας για την επόμενη φορά, και σας αφιερώνουμε την φωτογραφία του άρθρου για να τις θυμάστε κι εσείς.

*Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι και ιδιοκτήτες Ιστορικών Οχημάτων, ιδού η νέα εγκύκλιος. Τα σχόλιά σας ευπρόσδεκτα. Η προώθηση του άρθρου, απαραίτητη.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας: 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α οικ. 69216-3154 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Προς : Όπως πίνακας αποδεκτών 
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα 
Πληροφορίες : Ν. Νίκου Τηλέφωνο : 210 6508450 FAX : 210 6508451 e-mail : n.nikou@yme.gov.gr 

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την κυκλοφορία οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος. Σχετ. : Η υπ. αριθ. Α οικ. 59756/2611/26-07-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. 

Σε συνέχεια ερωτηµάτων προς την Υπηρεσία µας, και αναφορικά µε την εφαρµογή της άνω σχετικής, σας γνωρίζουµε τα κάτωθι. 
 Η αναστολή που επήλθε δυνάµει της υπ. αριθ. Α οικ. 59756/2611/26-07-2019 εγκυκλίου του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών αφορά µόνο στην παρ. 2 του άρθρου 4 και στην περ. β (προϋπόθεση γ ) της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθ. Α οικ. 94748-4130/25-02- 2019 (Β’ 570) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, και συνακόλουθα, όλοι οι υπόλοιποι περιορισµοί, όροι και προϋποθέσεις που τίθενται διά αυτής, εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρµογής. 

Ειδικότερα, για την κυκλοφορία όλων των οχηµάτων για τους σκοπούς της ΚΥΑ, αυτά πρέπει να φέρουν Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήµατος που εκδίδεται από τον φορέα της επιλογής του κυρίου του εκάστοτε οχήµατος, και το ενάριθµο διακριτικό γνώρισµα της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ. Αναφορικά µε τη Βεβαίωση Χαρακτηρισµού Ιστορικού Ενδιαφέροντος, επισηµαίνονται τα εξής: 
α) Τα οχήµατα µε έτος πρώτης ταξινόµησης (κυκλοφορίας διεθνώς) έως και το 1969, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος βάσει πρότερων διατάξεων, και ως εκ τούτου διατηρούν το σχετικό χαρακτηρισµό, πρέπει να φέρουν βεβαίωση χαρακτηρισµού ιστορικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε το πρότυπο της υπ. αριθ. Α οικ. 94748-4130/25-02- 2019 (Β’ 570) ΚΥΑ, την οποία θα επανεκδώσει ο φορέας που τα είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως ιστορικού ενδιαφέροντος.
 β) Τα οχήµατα που θα χαρακτηριστούν για πρώτη φορά ως ιστορικού ενδιαφέροντος, σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο της θέσης σε ισχύ της υπ. αριθ. Α οικ. 94748-4130/25-02-2019 (Β’ 570) ΚΥΑ, ήτοι µετά την 25η Φεβρουαρίου 2019, εφαρµογής τυγχάνουν τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ, σύµφωνα µε την οποία, η βεβαίωση χαρακτηρισµού ιστορικού ενδιαφέροντος θα εκδοθεί από τους εκάστοτε φορείς που εκπροσωπούν νοµίµως στην ελληνική επικράτεια την ∆.Ο.Π.Α. (FIVA), την ∆.Ο.Α. (FIA) και τη ∆.Ο.Μ (FIM). 
γ) Όσον αφορά στα οχήµατα µε έτος πρώτης ταξινόµησης (κυκλοφορίας διεθνώς) από το 1970 και µετέπειτα, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος µε βάση το προϊσχύον θεσµικό πλαίσιο έως και την 25η Φεβρουαρίου 2019, ήτοι τη θέση σε ισχύ της υπ. αριθ. Α οικ. 94748-4130/25-02-2019 (Β’ 570) ΚΥΑ, και για όσο ισχύει η αναστολή του άρθρου 4 παρ. 2, αυτά φέρουν την ήδη εκδοθείσα – από τον εκάστοτε φορέα - βεβαίωση χαρακτηρισµού ιστορικού ενδιαφέροντος. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 


Πίνακας Αποδεκτών: 
1. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων Γενική ∆/νση Τελωνείων και ΕΦΚ Κηφισίας 124, 10184 Αθήνα 
2. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων Γενική ∆/νση Φορολογικής ∆ιοίκησης Σίνα 2-4, 10672, Αθήνα 
3. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα 
4. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών Καρ. Σερβίας 3 & Νίκης 2, ΤΚ 105 63, Αθήνα 

5. Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. Κυβέλης 6, 15344, Γέρακας (Με την παράκληση ενηµέρωσης των µελών της) 

6. Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. ∆ρυοπίδος 14, 15238, Πάτηµα Χαλανδρίου (Με την παράκληση ενηµέρωσης των µελών της) 

 7. Ο.Μ.Α.Ε. Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών - ΟΑΚΑ, Ποδηλατοδρόµιο (Α΄ Επίπεδο) Λ. Κηφισίας 37, 15123, Μαρούσι (είσοδος από Λ. Σπύρου Λούη) (Με την παράκληση ενηµέρωσης των µελών της) 

8. Ε.Λ.Π.Α. Μεσογείων 541, 15343, Αγ. Παρασκευή (Με την παράκληση ενηµέρωσης των µελών της) 

9. Ε.Ο.Ε.Ε. Λ. Ιωνίας 188 & Αχρίδος, Αθήνα (Με την παράκληση ενηµέρωσης των µελών της)

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 2019: ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ!


Πλησιάζει το 24 Ωρες Ελλάδα του 2019, μια δροσερή ανάσα  μέσα στη γενική μιζέρια που έχουν δημιουργήσει (και συντηρούν) οι άμεσα υπεύθυνοι για την οιυσιαστική "απαγορευση" κυκλοφορίας των Ιστορικών οχημάτων (που είναι οι παράγοντες των Ομοσπονδιών, οι παρατρεχάμενοί τους και οι προηγούμενοι πολιτικοί προϊσταμενοι του Υπ. Μεταφορών).

Δεν επιθυμούμε να ασχοληθούμε άλλο μαζί τους -δεν τους αξίζει πια τόση "διαφήμιση" και προβολή. Οταν έχουμε νέα απο το Υπουργείο, θα τα μεταφέρουμε και θα τα αναλύσουμε χωρίς "κουτσομπολιό" και φημολογία.

Κρίμα μόνο σε όσους άξιους και σοβαρούς ανθρώπους παρασύρθηκαν απο την γνωστή τακτική της "προσφοράς θέσεων σε επιτροπές", μια και ουσιαστικά έτσι μοιράζονται την ευθύνη για τις όποιες συμπεριφορές. Παλιό το κόλπο.

Και ευτυχώς, έρχεται το 24 Ωρες Ελλάδα του Σ.Ι.Σ.Α., που θα μας κάνει να ξεχάσουμε για λίγο τα "ενάριθμα" και την απίστευτου θράσους και ύψιστου κυνισμού απροκάλυπτη (πλέον) προσπάθεια να "μαντρωθούν" και να "αρμέγονται" ανά διετία ΟΛΟΙ οι ιδιοκτήτες Ιστορικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Ευτυχώς, έρχεται το 24 Ωρες Ελλάδα, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, έστω και αυτή τη μία και μοναδική φορά τον χρόνο, περιμένοντας τις καλύτερες μέρες, που σίγουρα θα έρθουν, με την μορφή Κρατικής Ιστορικής πινακίδας ελεύθερης κυκλοφορίας (ή "μερικώς ελεγχόμενης" για τα οχήματα χωρίς επίσημους τίτλους ιδιοκτησίας και προηγούμενης ταξινόμησης), που είναι πια ο μόνος δρόμος μετά την ¨Βαβέλ" των 5  (ΠΕΝΤΕ) διαφορετικών "Αρχών" που ερίζουν πάνω απο το αναπαλαιωμένο σώμα του Ιστορικού οχήματος....